Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 GMINA GŁUSK                                                               Dominów,  dn.  30 stycznia  2019 r.

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),  w związku  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454  z późn. zm ) oraz  uchwały Nr IV/33/18 Rady Gminy Głusk z dnia  27 grudnia 2018 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. poz. 364)  zawiadamiam o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od dnia 01.02.2019 roku wynosi:

  1. stawka opłaty,  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

2)      w wysokości 14 zł  miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2)   w wysokości 24 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

3)   w wysokości 30 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub

więcej osób.

 

  1. stawka opłaty, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) w wysokości 28 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) w wysokości 48 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

3) w wysokości 60zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub

więcej osób.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie jest obowiązany do  złożenia nowej deklaracji. Podstawa ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podana jest  w złożonej  dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od gospodarstwo domowego. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od  miesiąca lutego 2019 r. w wysokości nowej stawki  podanej             w niniejszym zawiadomieniu adekwatnej do rodzaju  gospodarstwa domowego  ( ilości osób  wchodzących w skład  gospodarstwa domowego) w   złożonej dotychczas deklaracji.

Nr kont ( indywidualnych)  na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg nowych stawek  pozostają bez zmian. Bez zmian pozostaje  kod płatnika.

Równocześnie informuję, że w przypadku nieuiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w niniejszym zawiadomieniu adekwatną do  złożonej dotychczas deklaracji.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800   z późn. zm.)

                                                                                                                                       WÓJT GMINY GŁUSK

 

Uchwała