Deklaracja gotowa do wydrukowania i wypełnienia ręcznego:

Deklaracja elektroniczna (deklarację należy zapisać na dysku):

Deklaracja odbiór odpady zielone – usługa dodatkowa :

Objaśnienia dot. wypełnienia deklaracji
 
   W części D deklaracji należy podać w pierwszej kolejności numer telefonu komórkowego  oraz dodatkowo adres e-mail. Ułatwi to w przyszłości szybszy kontakt pomiędzy mieszkańcami i Gminą.
   W części E deklaracji właściciel nieruchomości, w przypadku nieruchomości, gdzie jest jedno gospodarstwo domowe, wypełnia tylko pierwszy wiersz – wpisuje  liczbę osób zamieszkujących niezależnie od faktu zameldowania oraz podaje kwotę miesięcznej opłaty za odbiór odpadów wynikającą z zadeklarowanego selektywnego lub nieselektywnego gromadzenia odpadów.
   Jeśli na nieruchomości jest więcej gospodarstw, wypełnia się drugi wiersz. W takim przypadku miesięczna odpłatność będzie stanowić sumę opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych.
   W przypadku kiedy nieruchomość należy do kilku współwłaścicieli, a zamieszkuje tylko jeden z nich, to deklarację wypełnia tylko ten współwłaściciel, który faktycznie mieszka  w danym budynku. Z kolei w sytuacji kiedy kilku współwłaścicieli mieszka w jednym budynku to każdy z nich wypełnia odrębną deklarację, pod warunkiem, że każdy z nich tworzy odrębne gospodarstwo domowe.   Gospodarstwo domowe –  stanowią jedna osoba lub ich grupa, które wiąże związek ekonomiczny, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodzinę). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.   Selektywne (nieselektywne) gromadzenie odpadów – obecnie przyjmuje się za wystarczającą segregację ( selektywne gromadzenie) odpadów komunalnych, jeżeli surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło opakowaniowe, wielomateriałowe odpady opakowaniowe , np. kartony po napojach, po mleku)  stanowią co najmniej  20% ogólnej masy odpadów.  W dalszych latach ilości te będą stopniowo  zwiększane  do 50%. W odpadach zmieszanych nie mogą się również znajdować odpady niebezpieczne (chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki) i odpady z remontów. Szczegółowe zasady prowadzenia segregacji będą przedstawione Państwu w terminie późniejszym po uzgodnieniu z firmą odbierającą odpady.   Deklaracje podpisuje właściciel nieruchomości lub współwłaściciele. W przypadku małżonków, którzy oboje są właścicielami deklaracje podpisuje każdy z nich.
  Załączony wzór deklaracji wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego tj. od  dnia 27 kwietnia  2013 r.