Informacje ogólne

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Głusk

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Głusk objęła od jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ( zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (gdzie powstają odpady komunalne ) oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk.

W gminie Głusk gospodarkę odpadami komunalnymi regulują   następujące uchwały podjęte przez   Radę Gminy Głusk (wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

  1. Uchwała nr XIX/168/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. ( Dz. Urz.   Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r., poz. 1394);
  2. Uchwała nr XIX/166/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r., poz. 1394) , zmieniona uchwałą Nr XXXIII/302/17 z dnia 7 marca 2017 r. ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 22 marca 2017 r., poz. 1168);
  3. Uchwała nr XIX/167/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ( Dz. Urz.   Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r., poz. 1393);
  4. Uchwała nr XXXVII/342/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Głusk”. ( Dz. Urz.   Województwa Lubelskiego z dnia 9 czerwca 2017 r., poz. 2600);
  5. Uchwała nr XXXVII/341/17 z dnia 6 czerwca 2017  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( Dz. Urz.   Województwa Lubelskiego z dnia 9 czerwca 2017 r., poz. 2599);
  6. Uchwała nr XXXV/329/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk  a także uchwalenia dodatkowej opłaty ponoszonej z tytułu w/w usługi. ( Dz. Urz.   Województwa Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., poz. 1655);

Wszystkie w/w uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=70

Gmina Głusk dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjmując metodę od gospodarstwa domowego.

1. Ustalone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) w wysokości 12 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) w wysokości 20 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

3) w wysokości 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.

 

2.Ustalone są wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) w wysokości 20 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) w wysokości 30 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

3) w wysokości 40 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania – z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na indywidualny   rachunek bankowy Urzędu Gminy Głusk ustalony dla dokonywania tej płatności.

Uwaga mieszkańcy !!!

Od  1 sierpnia 2017 r.   nastąpiła  zmiana   sposobu odbioru odpadów zielonych  od właścicieli nieruchomości.  W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą 1 raz  w    miesiącu  odpady zielone ( skoszona trawa, liście)  w ilości do 5 worków o pojemności 120 l.  Jednocześnie  bez limitu ilościowego odpady te można będzie przekazywać we własnym  zakresie do punktu selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych – PSZOK w Wilczopolu-Kolonii 100,w terminach jego funkcjonowania.

Ponadto  w okresie od 1 kwietnia do  31 października  danego roku kalendarzowego mieszkańcy, którzy chcieliby  aby odpady zielone  odbierane były  bezpośrednio z terenu ich nieruchomości  częściej niż 1 raz w miesiącu,  będą mieli możliwość  skorzystania  z usługi dodatkowego odbioru  tych odpadów za dodatkową opłatą.  Stawka opłaty  z tytułu dodatkowego odbioru odpadów zielonych wynosić będzie  20 złotych do 5 sztuk worków o pojemności 120 l  za każdy dodatkowy odbiór.

 Szczegółowe informacje  można uzyskać   pod nr telefonu 81 7519716,  deklaracje  są dostępne   również w siedzibie Urzędu Gminy Dominów ul. Rynek 1 pok. 101 ( w godzinach pracy Urzędu).

Zasady  usługi dodatkowego odbioru odpadów zielonych od dnia 1 sierpnia 2017 r.  określa  uchwała
nr XXXV/329/17 Rady GMINY Głusk  z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania   i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy  Głusk  oraz  dodatkowej opłaty ponoszonej z tytułu w/w usługi.  (Dz. Urz.  Województwa Lubelskiego   z 2017 r. poz. 2478).