Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK ) w okresie 01.08.2018 r. – do 31.07.2019 r.” został wyłoniony Wykonawca   tj. firma:

Zakład  Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce                                                        tel.  885260507
W/w Wykonawca będzie obierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.
W załączeniu harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Głusk na okres                       sierpień 2018  r. –    lipiec 2019  r.
Harmonogram  sierpień 2018 -   lipiec  2019

Harmonogram odbioru odpadów zielonych dla nieruchomości,  których  właściciele złożyli deklaracje dodatkowego odbioru ponad odbiór podstawowy  (1  sierpnia – 31 października 2018 r.  oraz  1 kwietnia -31 lipca 2019 r. )                                                                            

HARMONOGRAM ODBIORU KOMPLETNEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 
Z uwagi na zaoferowane przez Wykonawcę dodatkowe terminy funkcjonowania PSZOK-u
( Wilczopole Kolonia 100) harmonogram zawiera wszystkie terminy jego otwarcia.`

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny wg dat wyszczególnionych w podstawowym  harmonogramie:

 w okresach:  od 1  sierpnia  do 30 września 2018 r.  oraz od 1 maja  do 31 lipca 2019 r.    punkt jest czynny 5 razy w miesiącu tj. w   pierwszy piątek każdego miesiąca  w godz. od 1000 do godz. 1800    oraz   w  4 soboty  wg dat  wyszczególnionych w harmonogramie  w    godzinach od 1000 do 1600.

 2) Od 1 października 2018r.  do 30 kwietnia 2019 r.  punkt jest  czynny  4 razy  w miesiącu tj. w pierwszy piątek miesiąca w  godzinach od 900  do 1700  oraz   w   3   soboty  wg dat wyszczególnionych w harmonogramie   w godzinach  od 1000 do 1600.

Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

 Uwaga!   Pierwszy termin otwarcia PSZOK-u  w m-cu sierpniu 2018 r. przypada
na  3  sierpnia.

Ponadto informujemy, że nr kont ( indywidualnych)   na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. Bez zmian pozostają również stawki opłat i kod płatnika.

 

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług  przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne   właściciele nieruchomości  mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Głusk  Dominów ul. Rynek 1 pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 81 7519716  oraz w formie pisemnej ( za pośrednictwem pisma tradycyjnego  lub drogą  mailową  na adres: sekretariat@glusk.pl).

Zgłoszenie  powinno być dokonane niezwłocznie  jednak nie później niż w ciągu  2 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.

Zgłaszający  winien podać  wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację  i weryfikację  miejsca  i terminu zdarzenia.
Podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk
POBIERZ

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk

POBIERZ

 

Na terenie gminy Głusk nie istnieją żadne instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gmina nie posiada także  sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym na terenie gminy Głusk nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Głusk zgodnie z  „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”  należy do Regionu Centralno-Zachodniego (uchwała Nr XXIV/349/2016 Sejmiku   Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r.  sprawie uchwalenia    oraz uchwała Nr XIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie   wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” ).

Miejscem zagospodarowania  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głusk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  są  istniejące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazane w planie  wojewódzkim  a przypadku  awarii braku możliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn –  instalacje zastępcze. Zgodnie z art. 9l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot prowadzący  RIPOK  jest zobowiązany  do zagwarantowania  bezpieczeństwa  dla prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi    w ramach regionu.

W 2017 r.  zmieszane odpady komunalne odebrane  z nieruchomości zamieszkałych                    i z nieruchomości niezamieszkałych przekazywane były  do Regionalnych  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)  prowadzonych  przez  Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych KOM-EKO S.A w Lublinie oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach wskazanych  w WPGO 2022  do  obsługi   Regionu  Centralno-Zachodniego. Odpady  zielone  zebrane w PSZOK-u do dnia 31 lipca 2017 r. przekazywane były do RIPOK  prowadzonego przez ZZOK KOM-EKO S.A               w Lublinie, natomiast od dnia 1 sierpnia 2017 r.  odpady zielone zarówno  zebrane w PSZOK-u jak i odebrane bezpośrednio  z terenu nieruchomości  przekazywane były do RIPOK prowadzonego przez ZZOK w Bełżycach.

 

Utworzone zostały następujące punkty selektywnego zbierania odpadów:

1/ Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR):
Do PSZOK-u  mogą dostarczać ( we własnym zakresie) wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głusk,  następujący strumień odpadów:

1)  Meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka budowlana ;

2)  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;

3)  Przeterminowane  chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone

ze strumieni odpadów komunalnych obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki,

farby, lakiery,  środki    ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;

4)  Zużyte opony;

5)  Zużyte baterie i akumulatory;

6)  Przeterminowane leki;

7)  Odpady  ulegające biodegradacji w tym  bioodpady;

8) Odpady  zielone -  skoszona trawa, liście  oraz gałęzie drzew i krzewów, usunięte

rośliny ogrodowe  większych  rozmiarów   m.in. krzewy ozdobne;

9)  Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we

własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie

domowym) w tym  odpady ceramiki sanitarnej;

10) Popiół z gospodarstw domowych;
Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) Wilczopole –Kolonia 100 jest czynny:

wg dat wyszczególnionych w harmonogramie podstawowym jak również  odrębnym harmonogramie funkcjonowania  PSZOK  (Harmonogram PDF)

Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

2/ w formie „wystawki”:  Bezpośrednio  z  terenu nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy,  z  miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych, zostaną odebrane  następujące odpady komunalne:

a)meble i inne  odpady wielkogabarytowe które ze względu na swoje rozmiary i masę

nie mogą być  umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;

b)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;

c)  przeterminowane  chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone

ze  strumienia  odpadów komunalnych obejmujące przepracowane m.in. oleje,  farby,  lakiery;

d)  zużyte opony,
Odpady wymienione odbierane będą  jeden raz  w  roku w miesiącu maju,  (w  maju 2019 r. odpady będą odbierane  zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany i  podany do wiadomości w odrębnym terminie.  )

W/w punkty są jednocześnie  punktami zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie gminy Głusk-

Informacja o   masie odebranych w 2017 r.  niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów  komunalnych.

Poziomy Recyklingu