Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Głusk
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które będą obowiązywały na terenie całego kraju (link do rozporządzenia), Gmina Głusk od 1 sierpnia 2017 r. wprowadza nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Co to oznacza dla naszych mieszkańców? Zgodnie z rozporządzeniem odpady będą dzielone na cztery frakcje: do worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowych – odpady ulegające biodegradacji ( frakcja ta zostanie rozdzielona na bioodpady zbierane w worku z napisem „BIO” i odpady zielone (skoszona trawa, liście) zbierane w worku z napisem „BIO-zielone” ).
Nastąpi istotna zmiana sposobu odbioru odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości.
W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą 1 raz w miesiącu odpady zielone ( skoszona trawa, liście) w ilości do 5 worków o pojemności 120 l. Jednocześnie bez limitu ilościowego odpady te można będzie przekazywać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK w Wilczopolu-Kolonii 100, w terminach jego funkcjonowania. Ponadto w okresie od 1 października do 30 kwietnia również bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierany będzie popiół z palenisk domowych.
Przekazane Państwu worki do gromadzenia odpadów zawierają informacje jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić, a jakich odpadów nie należy do nich wrzucać. Właściwa segregacja ma duże znaczenie dla uzyskania dobrej jakości surowców co ma wpływ na osiągnięcie wymaganego ustawowo obowiązku uzyskania przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła. W przypadku kiedy Gmina w danym roku kalendarzowym nie osiągnęła odpowiednich poziomów odzysku, podlega karze finansowej.

W związku z powyższym odpady komunalne należy zbierać selektywnie w sposób przedstawiony w załączonej ulotce informacyjno-edukacyjnej:

INFORMACJA DO POBRANIA

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 7519716, stosowne ulotki są dostępne również w siedzibie Urzędu Gminy Dominów ul. Rynek 1 pok. 101 ( w godzinach pracy Urzędu).