Procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie.

Dotyczy wykonania podłączeń do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ćmiłów, Dominów, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola

KROK 1. INWESTOR – Składa w UG Głusk wniosek o wydanie warunków technicznych:
KROK 2. INWESTOR – Odbiera z UG Głusk opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
KROK 3. INWESTOR – Wybiera projektanta, który wykonuje projekt podłączenia kanalizacyjnego.
KROK 4. INWESTOR/PROJEKTANT – Składa UG Głusk 2 egz. wykonanego projektu podłączenia kanalizacyjnego celem uzgodnienia wraz z dołączonymi dokumentami:

a) warunkami technicznymi wydanymi przez UG Głusk wraz z załącznikiem graficznym,

b) opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Lublinie wraz z oryginalną mapą do wglądu,

c) dokumenty formalno-prawne wynikające z warunków technicznych UG Głusk oraz innych uzgodnień.

KROK 5. UG Głusk – Uzgadnia projekt podłączenia kanalizacyjnego pod względem technicznym (jeden egzemplarz uzgodnionego PB pozostaje w archiwum technicznym gminy Głusk)
KROK 6. INWESTOR/PROJEKTANT – Odbiera z UG Głusk uzgodnioną dokumentację projektową.
KROK 7. INWESTOR – Uzyskuje „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zamiaru przystąpienia
do wykonania robót budowlanych” ze Starostwa Powiatowego w Lublinie
KROK 8. INWESTOR- Zleca wybranemu przez siebie wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia
budowę przyłącza kanalizacyjnego.
KROK 9.INWESTOR /WYKONAWCA – Zgłasza w UG Głusk :

a) przystąpienie do robót instalacyjno-montażowych,

b) roboty zanikowe (przed zasypaniem) oraz próby szczelności- jeżeli jest to możliwe,

c) odbiór techniczny (załączając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą).

KROK 10. UG Głusk – Dokonuje odbioru technicznego końcowego przyłącza kanalizacyjnego oraz wydaje Klientowi jeden egzemplarz podpisanego Protokołu odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego. Protokół podpisuje inwestor, wykonawca z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz przedstawiciel UG Głusk,

KROK 11. INWESTOR – Podpisuje Umowę o odprowadzanie ścieków

Zawierając umowę Inwestor wypełnia wniosek i załącza tytuł prawny do nieruchomości.

Pliki do pobrania

1. Oświadczenie likwidacja szamba

2. Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego zał. Nr 3

3. Umowa o projekt

4. Wniosek na uzgodnienie dokumentacji technicznej na podłączenie kanalizacji sanitarnej w gminie Głusk zał. nr1

5. Wniosek o warunki włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

6. Zgłoszenie o przystąpienie do wykonania kanalizacji sanitarnej zał. nr2

7. Procedura podłączenie kanalizacja