Łączna powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 472 ha. Lesistość gminy utrzymuje się na poziomie 7,26%.

Na terenie gminy występują lasy państwowe (wschodnia i południowa część Lasu Dąbrowa oraz fragmenty lasu na południe i zachód od Majdanu Mętowskiego), a także lasy prywatne będące własnością mieszkańców okolicznych wsi. Lasy państwowe zajmują 240 ha co stanowi 50,8% zalesionej powierzchni gminy, a prywatne 232 ha (49,2%). Lasy państwowe administrowane są przez Nadleśnictwo świdnik, Leśnictwo Zemborzyce i Skrzynice.

Głównymi kompleksami leśnymi są: południowa część Lasu Dąbrowa zwana lasem Mętowskim oraz las w pobliżu Majdanu Mętowskiego. Głównym gatunkiem drzew w lasach państwowych jest sosna zwyczajna, z domieszką dębu szypułkowego. W lasach prywatnych miejscami przeważa dąb, a poza tym występują: brzoza brodawkowata, topola, osika, grab, lipa drobnolistna oraz czereśnia. Warstwę podszycia tworzy podrost drzew oraz leszczyna, trzmielina brodawkowata i jarzębina. W runie uwagę zwraca duży udział jeżyn.

Największe walory przyrodnicze posiadają lasy chłopskie, w których zachowały się stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz łąki i szuwary w dolinie Czerniejówki.