Krajobraz gminy bogaty jest w lasy, łąki i pastwiska występujące w dolinach Bystrzycy i Czerniejówki, kępy śródpolnych zadrzewień i zrośli, sady oraz pojedyncze drzewa. W lasach występują przeróżne gatunki drzew i krzewów. Są tu także śródpolne laski.

W krajobrazie dominują pospolite rośliny naczyniowe, chociaż spotkać tu można gatunki chronione i rzadkie (łącznie stwierdzono 29 takich gatunków). Duży udział w budowie zbiorowisk roślinnych mają gatunki synantropijne, również obcego pochodzenia.

Do zbiorowisk roślinnych na terenie gminy należą: ols (dolina Czerniejówki, powyżej stawów w Dominowie), łęgi (dolina Czerniejówki i Bystrzycy), grąd, dąbrowa świetlista (Majdan Mętowski, w kompleksie Dąbrowa oraz w lasach chłopskich Głuszczyzna i Kol. Prawiedniki), kontynentalny bór mieszany, zbiorowiska kserotermiczne (kompleks Dąbrowa, Ćmiłów i Kol. Prawiedniki), zbiorowiska roślinne łąk i pastwisk, zbiorowiska wodne i szuwarowe (zakola Czerniejówki i Bystrzycy, stawy, rowy melioracyjne), zbiorowiska synantropijne.
Na terenie gminy Głusk stwierdzono występowanie 11 gatunków roślin prawie chronionych, w tym 4 gatunków podlegających ochronie ścisłej, a 7 – częściowej.

Gatunki objęte ochroną ścisłą to :
- Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora) – las chłopski na wschód od Biedaczowa,
- Lilia złoto głów (Lilium martagon) – kilkanaście okazów w lesie na południe od Majdanu Mętowskiego i w lesie w rejonie Ćmiłowa,
- Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) – 1 płat o pow. 1 m2 w lesie chłopskim Ćmiłów,
- Rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera) – Las Rudki, około 300 okazów,

Gatunki objęte ochroną częściową :
- Kruszyna pospolita (Frangula alnus) – gatunek pospolity w lasach całej Gminy,
- Kalina koralowa (Viburnum opulus) – najliczniej w lesie prywatnym koło Biedaczowa
- Porzeczka czarna (Ribes nigrum) – pojedyncze krzewy w olszynach w dolinie Czerniejówki,
- Przytulia wonna (Galium odoratum) – Las Dąbrowa, lasy prywatne w rejonie Ćmiłowa i Kol. Prawiedniki,
- Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) – uroczysko Dąbrowa,
- Konwalia majowa (Convallaria majalis) – uroczysko Dąbrowa, w lasach prywatnych koło Ćmiłowa, Kol. Prawiedniki i Głuszczyzny,
- Pierwiosnek lekarski (Primula versis) – pojedyncze okazy w lesie prywatnym koło Ćmiłowa