Dnia 27 stycznia 2006 r. Gmina Głusk podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim na współfinansowanie inwestycji pn. ”Przebudowa drogi gminnej Nr 007098 L w miejscowości Kalinówka na długości 1 941 m” ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji). Jest to już 3 inwestycja realizowana na terenie Gminy przy udziale środków unijnych.

Całkowita wartość projektu : 875 124, 79 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej : 656 343, 59 zł

środki z budżetu państwa : 87 512, 48 zł

środki własne Gminy : 131 268, 72 zł

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na długości 1941 m w miejscowości Kalinówka gm. Głusk. Pierwszy odcinek (od km 0 + 000 do km 1 + 475) zostanie przebudowany wg projektu. Aktualnie odcinek ten posiada utwardzenie w części z brukowca a w części z kruszywa kamiennego o średniej grubości 30 cm. Po wyrównaniu i uzupełnieniu utwardzenie to będzie stanowiło podbudowę pod nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna o łącznej grubości 9 cm). Szerokość powstałego odcinka w liniach rozgraniczających wynosić będzie 8 m, szerokość jezdni 5 m. Na odcinku drugim (od km 1+475 do km 1+941) zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 9 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Aktualnie do km 0+274 droga posiada nawierzchnię z brukowca o szerokości 3,30 – 3,70 m częściowo zdeformowaną (bez spadków poprzecznych, liczne zadołowania). W dalszej części do km 1 + 475 (przy hydroforni) – wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego o średniej grubości 30 cm i szerokości 3,00 do 5,00 m. Po lewej stronie drogi, przy granicy pasa drogowego wyodrębniono 7 działek będących własnością Gminy, na których będzie można umieścić urządzenia do odwadniania drogi. Na odcinku od km 1 + 475 do km 1 + 941 na włączeniu do drogi gminnej planowana jest przebudowa istniejącej drogi poprzez wzmocnienie podbudowy tłuczniem i położenie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 9 cm. Droga posiada następujące uzbrojenie: wodociąg, linię napowietrzną nn, gazociąg, kanalizację telefoniczną. W km 0 + 007 projektowana droga krzyżuje się z drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej, biegnącą w kierunku świdnika.

Umowę z wykonawcą na przebudowę drogi podpisano dnia 4 sierpnia 2005 r. Do końca roku 2005 wykonano podbudowę oraz dolną warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej na całej długości. W roku bieżącym pozostało do wykonania: oznakowanie, wykonanie odwodnienia oraz górna warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej.

Obraz_003.jpg

Obraz 009_1.jpg