Przebudowa ciągu drogowego Kliny – Kazimierzówka do drogi krajowej i międzynarodowej Nr 17

eu2.gif
herb10.jpg
logo.gif
W dniu 15. 11. 2005 r. Gmina Głusk podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę na współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Kliny – Kazimierzówka do drogi krajowej i międzynarodowej Nr 17” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Poddziałanie 1.1.1 „Infrastruktura drogowa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006”.Całkowita wartość projektu : 919 126, 59 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej : 689 344, 94 zł
środki własne Gminy : 229 781, 65 zł
Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości 3 198, 05 m łączącej dwie miejscowości Kliny i Kazimierzówkę należące do Gminy Głusk oraz drogę powiatową nr 22728 z droga krajową nr 17. Na pierwszym odcinku o długości 1 313, 05 m zostanie zbudowana droga o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku drugim o długości 1 885 m zostanie wykonana nakładka bitumiczna z mas mineralno – asfaltowych o grubości 5 cm po uprzednim wyrównaniu ubytków w istniejącej nawierzchni asfaltowej. Projektowane konstrukcje spełniają parametry standardów Unii Europejskiej oraz polskie.
Planowana inwestycja jest I etapem budowy ciągu drogowego odciążającego układ komunikacyjny miasta Lublina łączącego drogę wojewódzką Lublin – Biłgoraj z drogą krajową nr 17 Lublin – Chełm. Powstanie takiego ciągu drogowego znacznie zredukuje ruch samochodowy w mieście Lublinie oraz skróci drogę przejazdu pojazdom kierującym się w stronę drogi krajowej, poprawi komfort poruszania się, ułatwi dostęp do miejscowości położonych na trasie budowanej drogi, zmniejszy źródło hałasu
i zanieczyszczenie powietrza, poprawi funkcjonowanie przedsiębiorstw tam zlokalizowanych, a także uatrakcyjni tereny inwestycyjne Gminy. Realizowana inwestycja skróci o 12 km przejazd z miejscowości Wilczopole, Kliny, Majdan Mętowski do drogi krajowej i miasta świdnika, zmniejszy o około 8% koszty eksploatacji pojazdów poprzez poprawę parametrów technicznych drogi.
Inwestycja ta stworzy warunki sprzyjające rozwojowi społeczno – gospodarczemu regionu oraz gminy, zapobiegnie jej marginalizacji oraz poprawi stan środowiska naturalnego.
Ponadto ze środków unijnych na terenie Gminy Głusk zostaną przebudowane następujące drogi gminne :
1. „Przebudowa ciągu drogowego w Dominowie jako odciążenie układu komunikacyjnego miasta Lublina”
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 007098 L w Kalinówce na długości 1 941 m”

Obraz_011.jpg
Obraz 010_4.jpg
Obraz_013.jpg
Obraz_015.jpg