Promocja projektu : „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Wilczopolu gmina Głusk”

Gmina Głusk zrealizowała inwestycję pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Wilczopolu gmina Głusk” współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3. 5 „Lokalna infrastruktura społeczna” Poddziałanie 3.5.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006”.

Całkowita wartość projektu wyniosła : 1 707 044,22 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej : 459 853,44 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa : 154 261,47 zł
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu : 400 000,00 zł
Środki własne Gminy : 692 929,31 zł

Projekt dotyczył „Budowy Sali sportowej przy Zespole Szkół w Wilczopolu, Gmina Głusk” zgodnie z typowym projektem architektoniczno – budowlanym WB – 2062 przystosowanym do warunków lokalnych przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Budsanit” Lublin.
Wejście główne do sali wykonano przez łącznik łączący istniejący budynek szkoły z sala sportową, również pochylnia dla osób niepełnosprawnych została usytuowana przy łączniku.
Dane techniczne sali sportowej:
Powierzchnia zabudowy – 527,87 m2, powierzchnia użytkowa – 663,19 m2 (w tym parter – 469,17 m2,piętro – 194,02 m2, kubatura 3 597,50 m3.
Dane architektoniczno – konstrukcyjne:
Budynek wykonany został w technologii wykonawstwa tradycyjnego.
Budynek sali sportowej wyposażony został w pełne instalacje wewnętrzne (wod-kan, c. o., elektryczna, p. poż.). W sali gimnastycznej uwzględniono drzwi ewakuacyjne.

Ponadto na piętrze budynku wygospodarowano salę rekreacyjną i wyposażono ją w siłownię, bieżnię, rower rehabilitacyjny i inne urządzenia do ćwiczeń.
Podstawowym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczno – gospodarczemu gminy, zapobieganie jej marginalizacji społecznej i ekonomicznej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
Początkowo projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, gdyż znajdował się na liście rezerwowej, projektów przeznaczonych do dofinansowania, utworzonej przez Urząd Marszałkowski. Dlatego też Gmina zrealizowała tą inwestycję ze środków własnych, pozyskując jedynie dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 400 000 zł. Dopiero po zakończeniu inwestycji, Gmina w lipcu br. otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego, że wybrano nasz projekt do dofinansowania w ramach ZPORR w kwocie 459 853, 44 zł jako refundację poniesionych kosztów. Pieniądze te pozwolą spłacić kredyt jaki Gmina zaciągnęła w banku na realizację tej inwestycji.
Zespól Szkół w Wilczopolu – szkoła podstawowa i gimnazjum oraz odział przedszkolny skupia ok.200 dzieci i młodzieży mieści się w murowanym budynku wybudowanym wg typowego projektu WB – 2004 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Ranga szkoły powiększona o gminne gimnazjum zmusiła władze samorządowe do zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury edukacyjno – sportowej.
Projekt ten wpisuje się w opracowanym przez władze gminne i uchwalony przez Radę Gminy „Plan Rozwoju Lokalnego”. Gmina Głusk nastawiona na wszechstronną samorealizacje się ludzi młodych, których w Gminie corocznie przybywa, postawiła również na ich rozwój fizyczny. Mieszkańcy tej części gminy tworząc 100 osobowy Komitet Budowy Szkoły jasno wyrazili taka potrzebę. Duża liczba dzieci uczęszczających do szkoły w Wilczopolu nie mogła praktycznie dojeżdżać na lekcje w-f (np. do Mętowa, Kalinówki) czy do innych szkół ponieważ nie ma takich możliwości czasowych i finansowych a na działce, na której znajduje się szkoła była dostateczna ilość miejsca do wybudowania pełnometrażowej sali sportowej. Dlatego też w dniu 3 sierpnia 2004 r. Gmina ogłosiła przetarg na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Wilczopolu. Dnia 11 października 2004 r. przetarg został rozstrzygnięty. Tego dnia też podpisano umowę z Wykonawcą.

Salę do użytku uroczyście oddano 26 lutego 2006 r. W uroczystości oprócz władz gminnych na czele z Wójtem Gminy Jackiem Anasiewiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Banachem i Dyrektorem SZEAS Anną Grzywaczewską uczestniczyli zaproszeni goście min. : Poseł do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Podkański, Posłowie na Sejm RP Henryk Smolarz i Jan Łopata, Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas oraz Wicewojewoda Lubelski Jarosław Zdrojkowski. Salę poświęcił ówczesny proboszcz parafii w Wilczopolu ks. Adam Szponar.
Obecnie z sali korzysta młodzież szkolna oraz zorganizowane grupy mieszkańców okolicznych miejscowości jaki i pracownicy zakładów pracy zlokalizowanych w Wilczopolu.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „PROBUDEX” Sp. z o. o. w Lublinie ul. Stefczyka 30.

Ponadto ze środków unijnych na terenie Gminy Głusk zostały przebudowane następujące drogi gminne :
1.Przebudowa ciągu drogowego w Dominowie jako odciążenie układu komunikacyjnego miasta Lublina”
2.Przebudowa ciągu drogowego Kliny – Kazimierzówka do drogi krajowej i międzynarodowej Nr 17”
3.Przebudowa drogi gminnej Nr 007098 L w miejscowości Kalinówka na długości 1 941 m”

im000772.jpg

im000991.jpg

im000993.jpg

im001005.jpg

dscn3322.jpg

dscn3319.jpg

dscn3346.jpg

img_1270.jpg

img_1308.jpg