efs3.gif

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Beneficjent: Gmina Głusk, ul. Głuska 140, 20-385 Lublin
Realizator Projektu: Samorządowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk (SZEAS), ul. Głuska 140, 20-385 Lublin
Okres realizacji projektu: 22.08.2011 r. – 31.07.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 1 027 830,00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków UE: 899 380,00 PLN

Cel główny projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji kluczowych u 497 uczniów (w tym minimum 261 chłopców) szkół prowadzących kształcenie ogólne z terenu Gminy Głusk oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez w/w placówki poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju placówek uwzględniającego zajęcia dodatkowe oraz wsparcie specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy) do końca VII.2012 r.

Cele szczegółowe projektu:
- zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych u 211 uczniów (w tym 116 chłopców) o 20% do końca VI.2012,
- zwiększenie poziomu umiejętności językowych 371 uczniów (w tym  204 chłopców) o 20% do końca VI.2012,
- zwiększenie poziomu wiedzy informatycznej u 80 uczniów (w tym  44 chłopców) o 20% do końca VI.2012,
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania w szkołach z terenu Gminy Głusk do końca VI.2012,
- zwiększenie poziomu umiejętności planowania kariery edukacyjnej i wzrost samooceny u 192 uczniów (w tym 105 chłopców) do końca VI.2012

Zakres wsparcia obejmuje:
1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kalinówce:
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka) – 150 godz. dla pięciu ośmioosobowych grup,
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 150 godz. dla pięciu ośmioosobowych grup,
- Zajęcia komputerowe „Młody projektant witryn www” – 120 godz. dla dwóch dziesięcioosobowych grup,
- Zajęcia językowe „Moja Europa”: język angielski – 120 godz. dla dwóch dziesięcioosobowych grup, język niemiecki – 120 godz. dla dwóch dziesięcioosobowych grup;
2. Gimnazjum w Zespole Szkół w Kalinówce:
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka) – 150 godz. dla pięciu ośmioosobowych grup,
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 150 godz. dla pięciu ośmioosobowych grup,
- Zajęcia komputerowe „Młody projektant witryn www” – 120 godz. dla dwóch dziesięcioosobowych grup,
- Zajęcia językowe „Moja Europa”: język angielski – 120 godz. dla dwóch dziesięcioosobowych grup, język niemiecki – 120 godz. dla dwóch dziesięcioosobowych grup,
- Doradztwo zawodowe grupowe – 50 godz. dla pięciu dziesięcioosobowych grup,
- Zajęcia grupowe z psychologiem – 50 godz. dla pięciu dziesięcioosobowych grup,
- Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego – 1 godz. / os. dla 25 uczniów,
- Konsultacje indywidualne z zakresu wsparcia psychologicznego – 1 godz./os. dla 25 uczniów;
3. Szkoła Podstawowa im. St. Kard. Wyszyńskiego w ZS w Wilczopolu:
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka) – 90 godz. dla trzech ośmioosobowych grup,
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 90 godz. dla trzech ośmioosobowych grup,
- Zajęcia komputerowe „Młody projektant witryn www” – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy,
- Zajęcia językowe „Moja Europa”: język angielski – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy, język niemiecki – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy;
4. Gimnazjum im. St. Kard. Wyszyńskiego w ZS w Wilczopolu:
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka) – 90 godz. dla trzech ośmioosobowych grup,
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 90 godz. dla trzech ośmioosobowych grup,
- Zajęcia komputerowe „Młody projektant witryn www” – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy,
- Zajęcia językowe „Moja Europa”: język angielski – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy, język niemiecki – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy,
- Doradztwo zawodowe grupowe – 50 godz. dla pięciu dziesięcioosobowych grup,
- Zajęcia grupowe z psychologiem – 50 godz. dla pięciu dziesięcioosobowych grup,
- Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego – 1 godz. / os. dla 25 uczniów,
- Konsultacje indywidualne z zakresu wsparcia psychologicznego – 1 godz./os. dla 25 uczniów;
5. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach:
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: matematyka – 60 godz. dla dwóch ośmioosobowych grup, przyroda – 120 godz. dla dwóch ośmioosobowych grup,
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 60 godz. dla dwóch ośmioosobowych grup,
- Zajęcia komputerowe „Młody projektant witryn www” – 120 godz. dla dwóch dziesięcioosobowych grup,
- Zajęcia językowe „Moja Europa”: język angielski – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy, język niemiecki – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy;
6. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie:
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: matematyka – 150 godz. dla pięciu ośmioosobowych grup, przyroda – 60 godz. dla jednej ośmioosobowej grupy,
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 150 godz. dla pięciu ośmioosobowych grup,
- Zajęcia komputerowe „Młody projektant witryn www” – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy,
- Zajęcia językowe „Moja Europa”: język angielski – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy;
7. Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie:
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: matematyka – 150 godz. dla pięciu ośmioosobowych grup, przyroda – 60 godz. dla jednej ośmioosobowej grupy, chemia: 30 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy,
- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 150 godz. dla pięciu ośmioosobowych grup,
- Zajęcia komputerowe „Młody projektant witryn www” – 60 godz. dla jednej dziesięcioosobowej grupy,
- Zajęcia językowe „Moja Europa”: język angielski – 240 godz. dla czterech dziesięcioosobowych grup, język niemiecki – 300 godz. dla pięciu dziesięcioosobowych grup,
- Doradztwo zawodowe grupowe – 140 godz. dla czternastu dziesięcioosobowych grup,
- Zajęcia grupowe z psychologiem – 140 godz. dla czternastu dziesięcioosobowych grup,
- Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego – 1 godz. / os. dla 70 uczniów,
- Konsultacje indywidualne z zakresu wsparcia psychologicznego – 1 godz./os. dla 70 uczniów;

Projektem objęci zostaną uczniowie Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głusk – łącznie 497 uczniów, w tym:
- 37 uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kalinówce,
- 52 uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół w Kalinówce,
- 56 uczniów Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Wilczopolu,
- 54 uczniów Gimnazjum im. St. Kard. Wyszyńskiego w Wilczopolu,
- 36 uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach,
- 124 uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie,
- 138 uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie.
Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia specjalistyczne oraz zakupiony zostanie sprzęt i materiały dydaktyczne, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic.