efs3.gif

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Beneficjent: Gmina Głusk, ul. Głuska 140, 20-385 Lublin
Realizator Projektu: Samorządowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk (SZEAS), ul. Głuska 140, 20-385 Lublin
Okres realizacji projektu: 01.08.2011 r. – 31.07.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 47 567,99 PLN
Wartość dofinansowania ze środków z UE: 147 567,99 PLN
Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia pod kątem potrzeb dzieci klas I-III z 4 Szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Głusk w okresie do 31.07.2012 r.

Cele szczegółowe projektu:
- zapewnienie 232 dzieciom ( 108 dz i 124 ch) z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Głusk oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z ich zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi;
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w 4 szkołach podstawowych w Gminie Głusk aktywizujących metod nauczania 232 uczniów (108 dz i 124 ch)  klas I-III;
- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom ze zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 1 szkole podstawowej Gminy Głusk;
- zapewnienie urozmaiconej oferty zajęć dodatkowych dla 232 dzieci ( 108 dz i 124 ch) ze specjalnymi potrzebami;
- wczesne minimalizowanie dysfunkcji rozwojowych ,logopedycznych w 2 SP Gminy Głusk;
- zapewnienie bazy dydaktycznej oraz specjalistycznego sprzętu wynikającego z procesu indywidualizacji kształcenia dzieci z klas I-III 4 szkół podstawowych Gminy Głusk;
Zakres wsparcia obejmuje:
1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kalinówce:
- zajęcia rozwijające umiejętność czytania i pisania – 30 godz. dla 10 uczniów,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godz. dla 14 uczniów,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godz. dla 12 uczniów,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie nauk ekologicznych i przyrodniczych – 30 godz. dla 22 uczniów;
2. Szkoła Podstawowa im. St. Kard. Wyszyńskiego w Wilczopolu:
- zajęcia rozwijające umiejętność czytania i pisania – 30 godz. dla 8 uczniów,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godz. dla 8 uczniów,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych – 30 godz. dla 12 uczniów;
3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach:
- zajęcia socjoterapeutyczne usprawniające komunikację społeczną – 60 godz. (2 gr) łącznie 26 uczniów,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo – matematyczno – artystycznych – 60 godz.(2 gr.) łącznie 22 uczniów;
4. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie:
- zajęcia rozwijające umiejętność czytania i pisania – 99 godz. dla 20 uczniów,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 99 godz. dla 14 uczniów,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 99 godz. dla 16 uczniów,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych – 99 godz. dla 28 uczniów,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie – 99 godz. dla 24 uczniów;

Projektem objęci zostaną uczniowie czterech Szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głusk – łącznie 232 uczniów o zdiagnozowanych specjalnych potrzebach edukacyjnych, tj.:
a) 26 dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
b) 36 dzieci z trudnościami w zakresie nauk matematycznych,
c) 38 dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu oraz o wysokim ryzyku dysleksji,
d) 108 dzieci uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i artystycznych,
e) 28 dzieci z zaburzeniami mowy.
Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia specjalistyczne oraz zakupiony zostanie sprzęt i materiały dydaktyczne, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic.