PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI- realizowany przez
GOPS Głusk w 2008 roku

We wrześniu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk rozpoczął realizację projektu systemowego „Aktywna integracja osób nieaktywnych zawodowo z gminy Głusk”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1,Poddziałanie 7.1.1.
Celem projektu jest przygotowanie nieaktywnych zawodowo kobiet z terenu gminy Głusk objętych wsparciem GOPS i zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy oraz podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu poszukiwania pracy.
Wsparciem zostały objęte kobiety powyżej 35 roku życia,
W ramach tego projektu 5 kobiet zdobędzie kwalifikacje w zawodzie „Kucharz małej gastronomii„.
Na realizację projektu – Aktywna integracja osób nieaktywnych zawodowo z gminy Głusk GOPS Głusk otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 17 409,54 zł. Wkład własny gminy to 2042,46 zł.
Realizator projektu /GOPS Głusk/ zakłada, że działania przewidziane w projekcie wraz z zaangażowaniem uczestniczek, zaowocują w dłuższym okresie uzyskaniem stałego zatrudnienia, a dla osób, które nadal będą miały problemy w tym zakresie przewidziana jest możliwość dalszego wsparcia.
Program będzie prowadzony do 2013 roku mamy wiec nadzieję, że skorzysta z niego wiele osób pragnących zmienić swoje życie.