Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W dniu 20 maja 2010 r. Wójt Gminy Głusk – Jacek Anasiewicz podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż rz. Czerniejówki na terenie gm. Głusk w aglomeracji Lublin”. Okres realizacji projektu określono na 01.05.2007 r. – 31.07.2013 r., a wartość przyznanego Gminie dofinansowania wynosi 14 635 021,66 PLN.
Realizowany przez Gminę Głusk projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności, w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż rzeki Czerniejówki, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG w aglomeracjach na obszarze Gminy Głusk, w miejscowościach: Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Dominów, Żabia Wola i Mętów, stanowiących aglomerację Lublin (KPOŚK- zal.2.0 poz.7 – 559 910 RLM).

Zakres rzeczowy  prac objętych projektem dotyczy:
- wykonania prac geodezyjnych;
- wykonania budowy kolektorów głównych sieci kanalizacyjnej o średnicy D = 400-200 mm z tworzyw sztucznych o łącznej długości 18,271 km wraz ze studzienkami sieciowymi, inspekcyjnymi, w tym: wykonania robót ziemnych, odwodnieniowych, montażowo – instalacyjnych, wykończeniowych;
- wykonania budowy kolektorów bocznych o średnicy D = 200-160 mm z tworzyw sztucznych o łącznej długości L =  2,60 km, w tym: wykonania robót ziemnych, odwodnieniowych montażowych – instalacyjnych, wykończeniowych;
- wykonania pompowni sieciowych (2 szt.), w tym: prace ziemne, montażowe instalacyjne i elektryczne, prace adaptacyjne, wykończeniowe;
- wykonania przyłączy (485 szt.) o łącznej długości L = 1,94 km wraz ze studzienkami, w tym: wykonania robót ziemnych, montażowych – instalacyjnych i wykończeniowych;
- wykonania punktu kontroli ilości odprowadzanych ścieków, w tym: prace ziemne, montażowe instalacyjne i elektryczne, prace adaptacyjne, wykończeniowe;
- wykonania rekonstrukcji nawierzchni;
- wykonania robót porządkowych i ustawienia oznakowań;
- wykonania prób szczelności i odbioru końcowego;

Program rozwiązania gospodarki ściekowej, dotyczący omawianej inwestycji, ze względu na naturalna przeszkodę – rzekę Czerniejówkę, zakłada wyodrębnienie dwóch prowadzonych równolegle do przepływającej rzeki Czerniejówki kolektorów zbiorczych wraz z licznymi odgałęzieniami sklasyfikowanymi jako kolektory zbiorcze. Rozwiązanie takie jest korzystne ze względu na ukształtowanie terenu oraz brak możliwości wykonania przejść pod dnem rzeki Czerniejówki.
Projektowane główne grawitacyjne kanały zbiorcze będą usytuowane wzdłuż linii zabudowy poszczególnych miejscowości. Inwestycja przebiegać będzie po działkach prywatnych, drogach gminnych o nawierzchni nieutwardzonej gruntowo- żużlowej oraz utwardzonej – asfaltowej, w pasie drogi wojewódzkiej oraz pod dnem rzeki Czerniejówki.
Miejsce włączenia dwóch nitek kanalizacji sanitarnej Gminy Głusk stanowić będzie realizowany przez MPWiK Lublin w ramach PO IiŚ Działanie 1.1 kolektor sanitarny N-II łączący się w sieć kanalizacyjną miasta Lublina, odprowadzającą ścieki do miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni Hajdów.

Dostosowując się do ukształtowania terenu, omawiana inwestycja została podzielona na dwa zadania:
ZADANIE I – obejmujące miejscowości zlokalizowane po prawej stronie rzeki Czerniejówki, tj. Żabia Wola, Dominów Mętów – zaprojektowany system kanalizacji rozdzielczej, grawitacyjny,
ZADANIE II – obejmujące miejscowości zlokalizowane lewej stronie rzeki Czerniejówki tj. Ćmiłów, Wólka Abramowicka, Mętów – zaprojektowany  system kanalizacji sanitarnej rozdzielczy z dwoma przepompowniami.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną cele szczegółowe (bezpośrednie) tj.:
1. zwiększenie współczynnika skanalizowania Gminy Głusk  wyrażonego stosunkiem liczby podłączonych mieszkańców  do sieci kanalizacyjnej (3183 osób) do całkowitej liczby mieszkańców w Gminie Głusk (7819 osób) – wzrost 40,23% (z 0% do 40,23%). do 2014 roku – liczony liczbą nowych przyłączy do posesji posiadających pozwolenie na użytkowanie;
2. kompleksowe skanalizowanie miejscowości Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Dominów, Żabia Wola, Mętów zorganizowaną siecią kanalizacji sanitarnej – wzrost sumarycznej długości głównej sieci kanalizacji rozdzielczej o 18,271 km i bocznej sieci kanalizacyjnej 2,600  km razem L = 20,871 km, przyłączy L = 1,94 km (485 szt.) do 2013 roku posiadających pozwolenie na użytkowanie;
3. zwiększenie dostępu zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w miejscowościach gminnych – wzrost liczby użytkowników – o 3 183 osób  do 2013 roku posiadających pozwolenie na użytkowanie;
4. wzrost długości sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lublin w stosunku do określonej w KPOŚK  długości sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do wybudowania do 2015 roku  w aglomeracji Lublin na terenie gminy Głusk (40,6 km) – wzrost o 51,4 %

logo.poiis.strona.jpg