logo_kolor_z_nazwa_duze.jpgGmina Głusk realizuje przedsięwzięcie pn. „Wykonanie podłączeń nieruchomości do sieci sanitarnej na terenie gminy Głusk”dofinansowane w 45% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w 5 miejscowościach z terenu Gminy Głusk, tj.: Ćmiłów, Dominów, północna część miejscowości Mętów, Wólka Abramowicka oraz Żabia Wola, na terenie których wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej. Obszar objęty przedsięwzięciem leży w

granicach aglomeracji Lublin.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Głusk poprzez wykonanie podłączeń 333 szt. nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (łączna długość podłączeń ok. 6.4 km).

Efektem podjętych działań będą:

· 1354 osoby podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,

· 333 szt. zlikwidowanych bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamba).

Termin realizacji przedsięwzięcia – do 30.11.2014 r.

Kwota dotacji – 524474,00 PLN.